Search This Blog

Thursday, 4 December 2008

กัณฐชะ kaNThya the throat/velars

กัณฐชะ

กัณฐ-, กัณฐา[กันถะ-] (แบบ) น. คอ. (ป.).

กัณฐชะ (ไว) น. อักษรในภาษาบาลีและสันสกฤต

ที่มีเสียงเกิดจากเพดานอ่อน ได้แก่ พยัญชนะวรรค กคือ ก ข ค ฆ ง

และอักษรที่มีเสียงเกิดจากเส้นเสียงในลำคอ ได้แก่ ห และ สระ อะ อา.

(ป.; ส. กณฺ?วฺย).

kaNThya mfn. being at or in the throat VS. xxxix , 9 Sus3r. ii , 130 , 13 ; suitable to the throat Sus3r. ; belonging to the throat , pronounced from the throat , guttural (as sounds ; they are , according to the Pra1tis3a1khyas , %{a} , %{A} , %{h} , and the Jihva1mu1li1ya [or Visarjani1ya] ; according to the Comm. on Pa1n2. 1-1 , 9 , %{a} , %{A} , %{k} , %{kh} , %{g} , %{gh} , %{G} and %{h} ; according to Vop. also %{e}) ; m. a guttural sound or letter Pa1rGr2.

The velars:

ข ฃ ค ฅ

/kə/; English: skip

/kʰə/; English: cat

/gə/; English: game

/gʱə/; somewhat similar to English: doghouse

/ŋə/; English: ring

No comments: