Search This Blog

Thursday, 4 December 2008

ตาลุชะ tAlavya the palate

ตาลุชะ

ตาลุชะ(ไว) น. อักษรในภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียง

เกิดจากเพดานแข็ง ได้แก่พยัญชนะวรรค จ คือ จ

ฉ ช ฌ ญ และอักษร ย สระอิ อี รวมทั้ง ศ ในภาษา

สันสกฤต. (ป.; ส. ตาลวฺย).

tAlavya mfn. (cf. Pa1n2. 5-1 , 6) relating to the palate Sus3r. iii , 8 , 15 ; palatal (the letters %{i} , %{e} and %{ai} [called %{kaNTha-t-} , `" belonging to throat and palate "' S3iksh.] , %{c} , %{ch} , %{j} , %{jh} , %{J} , %{y} , %{z}) S3iksh. RPra1t. VPra1t.

The palatals

ช ซ

/cə/; English: exchange

/cʰə/; English: church

/ɟə/; ≈English: jam

/ɟʱə/; somewhat similar to English: hedgehog

/ɲə/; English: bench

No comments: